شرکت دانش بنیان شتابگران فناوری گلستان پس از تحقیق و توسعه در خصوص طراحی و ساخت دستگاه های تولید کننده مه مصنوعی و تست موفق دستگاه های نمونه سازی شده، دستگاه الكتريكال « موفق به ثبت اختراع محصول فوق در سازمان ثبت اسناد کشور با عنوان و شماره ثبت » و قابل حمل مه پاش گرم 100402 گردیده است.

شرکت دانش بنیان شتابگران فناوری گلستان پس از تحقیق و توسعه در خصوص طراحی و ساخت دستگاه های تولید کننده مه مصنوعی و تست موفق دستگاه های نمونه سازی شده، دستگاه الكتريكال « موفق به ثبت اختراع محصول فوق در سازمان ثبت اسناد کشور با عنوان و شماره ثبت » و قابل حمل مه پاش گرم 100402 گردیده است.